Detaljregulering for Svingen - Varsling av utvidet planområde

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8, varsles det her om utvidet planområde for eiendom gnr/bnr. 65/1, samt del av 65/253, del av 65/15 og del av 64/208 mf. i Drammen kommune.

Det vises til tidligere varslet oppstart av planarbeid for Detaljregulering for Svingen, varslet 10.11.2020. Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Den allerede varslede reguleringen innebærer å tilrettelegge for ny bebyggelse med tilhørende parkering og uteoppholdsarealer innenfor området. Ny bebyggelse tenkes løst som frittliggende småhusbebyggelse. Adkomst til planlagt boligområde vil være fra Jarlsbergveien via Rådyrtråkket og inn Skjeldrumtråkket. Viktige temaer i planarbeidet vil være landskaps- og terrengtilpasning, trafikksikkerhet og skolevei, infrastruktur, biologisk mangfold/naturmangfoldloven, barn og unges oppvekstsvilkår, gangveier, helsemessige konsekvenser og landbruksmessige
interesser.

Det er behov for å utvide varslingsområdet i sør for å inkludere eksisterende sti helt ned til Svingen. Denne stien benyttes til skolevei i dag. Planområdet som nå varsles er ca. 33 daa.

Bildet viser varslingsområdet. Utvidet område er lagt mot Svingen og Jarlsbergveien
BILDE: Ny planavgrensning er vist med svart stiplet linje

Informasjon

Saksdokumentene kan leses på kommunens hjemmeside under innsynsportal, søk opp Detaljregulering for Svingen (saksnummer 20/47276).

Naboer og grunneiere til utvidet planavgrensning blir varslet direkte.

Innspill til utvidet plangrense

Eventuelle kommentarer til utvidelse av planområdet sendes skriftlig innen 03.10.2022 til:
Stener Sørensen AS v/Heidi Mogstad
Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen
Tlf: 994 46 750 E-post: heidi@ssas.no

Kopi skal sendes til Drammen kommune på e-post: kommunepost@drammen.kommune.no,
e-post merkes med saksnr. 20/47276