Detaljregulering for Svingen – Varsel om utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Stener Sørensen AS på vegne av Bergodd Utvikling AS det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med detaljregulering for Svingen.

Planområdet er på ca. 25 daa, og ligger i nærheten av Vestbyga skole på Konnerud. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligformål – fremtidig. Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr. 65/1, samt del av 65/253, del av 65/15 og del av 64/208 mf.

Bildet viser det utvidede planområdet som nå strekker seg til Jarlsbergveien, ned fra Skjeldrumtråkket
BILDE: utvidet planavgrensning vist i lilla

Hensikten med planarbeidet

Hensikten er å tilrettelegge for ny bebygglese med tilhørende parkering og uteoppholdsarealer innenfor området. Ny bebyggelse tenkes løst som frittliggende småhusbebyggelse.
Viktige temaer i planarbeidet vil være landskaps- og terrengtilpasning, trafikksikkerhet og skolevei, infrastruktur, biologisk mangfold/naturmangfoldloven, barn og unges oppvekstsvilkår, gangveier, trafikale konsekvenser/adkomst/trafikksikkerhet, helsemessige konsekvenser og landbruksmessige interesser.

Hensikt med utvidelsen

Oppstart av planarbeidet ble første gang varslet 11.11.2020. Hensikten med utvidelsen av planområdet kommer av at behovet for adkomst til det planlagte boligfeltet er foreslått fra krysset Jarlsberveien/ fremtidig ny Konnerudgate. Videre vil det være behov for å se på utformingen av dette krysset opp mot gjeldende krav.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/47276. Det kan søkes på stikkord «Svingen».
Dokumenter i saken eldre enn ett år (før kommunesammenslåing) er tilgjengelig i kommunens gamle innsynsportal under sak 19/2687 og sak 18/8814. Det kan søkes på stikkord «Svingen».

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til:

Stener Sørensen AS v/Heidi Mogstad Bosness
Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen
Tlf: 99 44 67 50
E-post: heidi@ssas.no

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Frist for kommentarer og innspill til planarbeidet er 21.05.2021.