Detaljregulering for Svingen - Varsling av utvidet planområde

I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8, varsles det om utvidet planområde for eiendom gnr/bnr. 65/1, samt del av 65/253, del av 65/15 og del av 64/208 mf. i Drammen kommune.

Det vises til tidligere varslet oppstart av planarbeid for Detaljregulering for Svingen, varslet 10.11.2020. Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Den allerede varslede reguleringen innebærer å tilrettelegge for ny bebyggelse med tilhørende parkering og uteoppholdsarealer innenfor området. Ny bebyggelse tenkes løst som frittliggende småhusbebyggelse. Adkomst til planlagt boligområde vil være fra Jarlsbergveien via Rådyrtråkket og inn Skjeldrumtråkket. Viktige temaer i planarbeidet vil være landskaps- og terrengtilpasning, trafikksikkerhet og skolevei, infrastruktur, biologisk mangfold/naturmangfoldloven, barn og unges oppvekstsvilkår, gangveier, helsemessige konsekvenser og landbruksmessige interesser.

Det er behov for å utvide varslingsområdet langs Skjeldrumtråkket for å inkludere arealer til grøfter og skjæringer. Planområdet som nå varsles er ca. 33,4 daa.

Planavgrensningen går fra Skjeldrumtråkket, like nord for Jarlsbergveien, over et ubebygd felt syd for Skjeldrumtråkket og vest for Svingen.
BILDE: Ny planavgrensning er vist med svart stiplet linje

Informasjon

Saksdokumentene kan leses på kommunens hjemmeside under innsynsportal, plan & bygg, søk opp Detaljregulering for Svingen (saksnummer 20/47276).

Naboer og grunneiere til utvidet planavgrensning blir varslet direkte.

Innspill til utvidet plangrense

Eventuelle kommentarer til utvidelse av planområdet sendes skriftlig innen 03.03.2023 til:
Stener Sørensen AS v/Nina Tøndevold
Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen
Tlf: 99 44 67 50 E-post: nina@ssas.no

Kopi skal sendes til Drammen kommune på e-post: kommunepost@drammen.kommune.no,
e-post merkes med saksnr. 20/47276

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.