Detaljregulering for sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 13.12.21 vedtatt detaljregulering for sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i kommunedel 7 Strømsø, rett sør for sentrumsavgrensingen, og dekker 6300 m2, hvorav 5760 m2 dekker samferdselsarealer. Hovedformålet med planen er å legge til rette for å etablere 2 meter bredt fortau og 3 meter bred sykkelvei i Hermanstorffs gate, tilpasning til atkomstarealer ved Strømsø barnehage, Strømsø bo- og servicesenter og videre ferdsel som krysser Austadgata mot C.O. Lunds gate.

Bildet viser det vedtatte plankartet som fastsetter at sykkelveien med fortau skal ligge i Hermanstorffs gate
BILDE: Vedtatt plankart

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.12.21, se sak 0162/21.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate».