Detaljregulering for sykkelvei med fortau fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – Hallermoveien S - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 28.03.2023 vedtatt detaljregulering for sykkelvei med fortau fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N – Hallermoveien S, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger på Konnerud. Hovedformålet med planen er å sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende langs Konnerudgata.

Utsnitt av plankartet
BILDE: vedtatt plankart, del 1
Utsnitt av plankartet
BILDE: vedtatt plankart, del 2
Utsnitt av plankartet
BILDE: vedtatt plankart, del 3
Utsnitt av plankartet
BILDE: vedtatt plankart, del 4

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 28.03.2023, se sak 0032/23 for plansaken.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for sykkelvei med fortau fv. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N - Hallermoveien S».