Detaljregulering for Tordenskiolds gate 57 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Halvorsen & Rene AS, på vegne av Tordenskiolds gate 57 AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Tordenskiolds gate 57. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 1,3 dekar innenfor bydel Strømsø, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 110/399 og 110/595 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til kombinert formål bybebyggelse.

Bildet viser planavgrensningen som ligger nordvest for Strømsø kirke
BILDE: Planavgrensning i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting med boliger. Det skisseres 22 boenheter i et nytt boligbygg, mellom nåværende boligblokk i Tollbugata 34 og Tordenskiolds gate 57, med varierte byggehøyder.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/10738. Det kan søkes på stikkord «Detaljregulering for Tordenskiolds gate 57».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Halvorsen & Reine AS v/Paulina Oldin
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen
E-post: oldin@heras.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 27.10.2020.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.