Detaljregulering for Treschows gate - Tollbugata - Tordenskiolds gate - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Arkitema Architects AS, på vegne av Glitre Bolig AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Treschows gate - Tollbugata - Tordenskiolds gate. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på om lag 3,5 daa, det ligger på Strømsø mellom Telthusgata og E18. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 111 bnr. 693 og 694 samt omkringliggende vegareal.
I kommuneplanen er området avsatt til grønnstruktur og kombinert bebyggelse og anleggsformål. I kommunedelplan for Drammen sentrum fra 2006 er kvartalet avsatt delvis til «bybebyggelse (blandet formål)» og delvis til «friområde». Området brukes i dag til parkering.

Bildet viser kart over planavgrensningen, som strekker seg over bilverkstedet nord for metodistkirken, og tar med seg hele parkeringsplassen opp til Tollbugata
BILDE: planavgrensning i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse for etablering av inntil 68 nye leiligheter. Deler av området som i gjeldende kommuneplan avsatt til grønnstruktur ønskes regulert til offentlig møteplass/ torg.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ, oppstartsmøtereferat og vedtak med prinsippavklaring kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/46310. Det kan søkes på stikkord «Treschows gate».

Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til:

Arkitema v/Simon Friis Mortensen, St. Olavs gate 27, 0166 Oslo
Tlf: tlf. 451 83 031
e-post: sifm@arkitema.com

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 23 august 2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.