Detaljregulering for undergang fra Jernbanekaia til Ryddinggangen - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 17.11.2020 vedtatt detaljregulering for undergang fra Jernbanekaia til Ryddinggangen, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger sentralt i Drammen på sørsiden av Drammenselva, øst for Drammen stasjon. Hovedformålet med planen er å legge til rette for etablering av ny gang- og sykkelundergang ved Ryddinggangen i Drammen under jernbanesporene øst for Drammen stasjon. I planen sikres det også tilstrekkelig midlertidig anleggsareal for ombyggingen av Drammen stasjon. Planen avklarer også plassering av tekniske bygninger og atkomst til disse.

Planen sikrer en mulighet til å bygge gang- og sykkelundergangen. Det er ikke bestemt om undergangen faktisk bygges. Avgjørelsen om undergangen skal bygges vil være en egen politisk sak.

Bildet viser et utsnitt av det vedtatte plankartet
Utsnitt som viser vedtatt plankart. Rosa og brunt areal øverst til høyre viser regulert areal over og under bakken.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter >kommunestyret 17.11.2020, se sak 170/20.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for undergang fra Jernbanekaia til Ryddinggangen».