Forslag til detaljregulering for Vikåsen idrettsanlegg - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Vikåsen idrettsanlegg ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester den 20.12.2022.

Planområdet omfatter del av eiendommen med gnr/bnr 215/440 sørvest for Åsen skole i kommunedel Mjøndalen, Åsen og Steinberg. Det er Drammen kommune som er eier av eiendommen. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til idrettsanlegg og offentlig eller privat tjenesteyting.

Plankartet viser at området hovedsakelig blir regulert til idrettsområde og klubbhus
BILDE: Utklipp av forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for etablering av et klubbhus med tilhørende funksjoner og anlegg i tilknytning til idrettsanlegget. Planforslaget åpner for et klubbhus med et bruksareal på inntil 900 m2 og det legges til rette for sambruk av eksisterende bilparkeringsplasser i området.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester, se sak 0194/22.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Vikåsen idrettsanlegg».

Frist for innspill til planforslaget er 02.03.2023.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.