Detaljregulering for Vintergata 20 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at DRMA AS, på vegne av Bane NOR Eiendom AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Vintergata 20. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet ligger på Sundland mellom planlagt hensettingsanlegg for tog i nord og Gulskogen skole og Proffen Hageby i sør. Planområdets størrelse er ca. 36,5 daa og omfatter helt eller delvis eiendommene 13/6004, 14/53, 14/116, 15/62, 15/107, 15/322 og 16/361. I kommunedelplan er området avsatt til kombinert formål bybebyggelse og grønnstruktur, videre inngår planområdet i områdeplanen for Sundland hvor området er regulert til sentrumsformål.

Bildet viser kart over planområdet, som strekker seg fra Vintergata i vest, nord for Gulskogen skole, syd for jernbanen, til planlagt kryss, nordøst for Proffen hageby
BILDE: Planavgrensningen følger foreslått ny Sundlandvei, i sør, fra Vintergata i vest til planlagt kryss i øst

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for primært boligbebyggelse med tilhørende funksjoner, som parkering, lek og oppholdsarealer.

Det sees på mulighet for næringsbebyggelse/kontor i øst. Ny bebyggelse planlegges med inntil 7 etasjer. Sundlandbekken løper gjennom planområdet og er foreslått videreført som et åpent bekkedrag.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal  under sak 21/15838. Det kan søkes på stikkord «Vintergata 20».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

DRMA AS v/ Ylva Hindhamar
Torgeir Vraas Plass 6, 3044 Drammen
E-post: ylva@drma.no

Frist for innspill til varsel om oppstart er 20 august 2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.