Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen maritime senter - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Henning Larsen Architects AS, på vegne av Svelvik Utvikling AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Drammen maritime senter. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på ca 289 daa og ligger i Homannsbergbukta i Svelvik, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 312/53, 312/6 med tilliggende sjøareal, samt deler av 312/3, 312/66 og 316/1.

Bryggeanleggets landfeste er avsatt til småbåthavn mens selve bryggeanlegget ligger i areal avsatt til friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Landarealer er avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel.

Bildet viser planavgrensningen som ligger ved Homannsbergbukta, ut fra Bokerøyveien et stykke ut i fjorden
BILDE: Planavgrensning vist med maksimal størrelse på bryggeanlegget

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for småbåtanlegg med tilhørende adkomst. Skissert løsning viser inntil 1000 båtplasser, men antall plasser vil trolig ligge under dette. Ved etablering av småbåthavn planlegges det for minst 20 gjesteplasser for allmennheten. Forslagsstiller ønsker å se på mulighet for å tilrettelegge for stupetårn på bryggene, samt badestiger og mulighet for å bruke bryggene til fisking. Det ønskes også å tilrettelegge for kyststi på landarealet innenfor planavgrensningen. Dette vil kunne muliggjøre tilgang til badepark som vurderes etablert utenfor Knemstranda.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning uten planprogram etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Det vurderes at tiltaket faller inn under tiltak som skal konsekvensutredes etter §§ 8 vedlegg II, hvor lystbåthavner skal vurderes opp mot § 10. Det vurderes videre at prosjektet faller inn under kravet i §§ 10b (verdifulle naturtyper, landskap, kulturminner, kulturmiljøer (…) og områder som er viktige for friluftsliv) og 10c (100meters byggeforbudssone)

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/19211. Det kan søkes på "Drammensfjorden maritime senter"

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Henning Larsen Architects AS v/Anne Fodnes Nordstoga
Gamle Beddingvei 28, PB 383 N-1601 Fredrikstad
e-post: anne.nordstoga@henninglarsen.com

Frist for innspill til varsel om oppstart (og forhandlinger om utbyggingsavtale) (og høring av planprogram) er 03.03.2022.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.