Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen slip & verksted delområde 1 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at HALVORSEN OG REINE AS på vegne av Slippen Eiendom AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen slip & verksted delområde 1. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 91 daa innenfor Tangen/Åskollen og omfatter eiendommene gnr/bnr. 112/233, 112/741, 112/758, 112/802, 112/738, 112/244, 112/201, 112/757, 0/0 og 112/5002 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til næringsbebyggelse.

Bildet viser planavgrensningen, som strekker seg fra Tangen kai til  Skomakergata lekeplass
BILDE: Planavgrensning for delområde 1 i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen, er å konvertere arealene fra industriområde til et boligområde med tilhørende gater, gangforbindelser, parkering, lekeområder og uteoppholdsarealer.

Det ønskes å legge til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling av eiendommene. Det skal etableres et moderne boligområde hvor det også åpnes for etablering av noe næring. Opparbeidelse av en offentlig fjordpromenade og store, felles uteoppholdsarealer, kan bidra til å skape aktivitet, og vil gi et tilbud til hele nabolaget.

Tiltaket vil påvirke nærområdet, ved at nær- og fjernvirkningen endres. Dette vil redegjøres for i planarbeidet. Hoveddelen av eksisterende bebyggelse planlegges revet, men kulturminnene både på land og i sjø skal bevares.

Tiltaket skal hensynta utfordrende grunnforhold og forurensning i grunnen, samt forhold knyttet til overvann. Tiltaket skal videre redegjøre for trafikkavviklingen i området, både for personbiler, gående og syklende. Det skal også redegjøres for eventuelle konsekvenser for støy og forurensning.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Bakgrunnen for dette er at planforslaget ikke er i tråd med overordna planer. Området er i dag avsatt til næringsvirksomhet og kombinert bebyggelse og anleggsformål, og skal omreguleres til boligbebyggelse.

Tiltaket er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” §4-1 Planprogram og §4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/36821 (Drammen slip & verksted) og 21/39717 (Drammen Slip & Verksted delområde 1).

Det kan søkes på stikkord «Planarbeid for Drammen slip & verksted» og «Detaljregulering for Drammen slip & verksted delområde 1»

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL v/ Birgitta Norrud
Pb.9327 Åssiden, 3063 Drammen
Tlf: 32 21 52 90
e-post: norrud@heras.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 22.12.2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.