Detaljregulering med konsekvensutredning for Eikhaugen Nord - Fastsettelse av planprogram

Kommunestyret har i møte 13.12.2021 vedtatt fastsettelse av planprogram for detaljregulering for Eikhaugen Nord, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Planområdet er på ca. 30 dekar og ligger i Skoger, sør for Åskollen, og omfatter eiendommen gnr/bnr. 28/1 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til LNFR-område.

Bildet viser planavgrensningen, som ligger nord for Eikringen og vest for Nordbyveien
BILDE: Vedtatt planavgrensning vist med gul, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av næringsområdet på Eikhaugen.
Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og alternativer som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av planforslag. Temaer som skal utredes i henhold til forskrift om konsekvensutredning:

  • Trafikk og transportbehov, inkludert trafikksikkerhet
  • Forurenset grunn: gjennomføring av miljøteknisk grunnundersøkelse
  • Støy: Utarbeidelse av støyfaglig rapport inkl. utarbeidelse av støysonekart og beskrivelse av nødvendige støyreduserende tiltak
  • Landskapsbilde og estetikk: undersøkes gjennom landskapsanalyse
  • Kulturminner og kulturmiljø: gjennomføring av kulturminne/arkeologisk registrering
  • Naturmangfold: gjennomføring av naturtypekartlegging
  • Nærmiljø, friluftsliv og folkehelse: skal dokumentere områdets bruk til opphold, rekreasjon og friluftsliv, og konsekvenser for dette
  • Beredskap og ulykkesrisiko: ROS-analysen skal gi et overordnet bilde av risikosituasjonen i planområdet
  • Jord- og skogsbruk: det skal utarbeides en oversikt over de ulike arealressursene i området

Temaer som barn og unges oppvekstsvilkår sammen med teknisk infrastruktur skal kun beskrives i planbeskrivelsen.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.12.2021, se sak 0161/21.

Klageadgang

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere merknader når forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Eikhaugen Nord blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.