Detaljregulering med konsekvensutredning for Eikhaugen nord - Varsel om oppstart og høring av planprogram

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Rambøll, på vegne av Vibeke Kiær og Hans Eid Grøholt, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Eikhaugen nord. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 45 dekar innenfor Eikhaugen næringsområde, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 28/1 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til LNF-formål.

Bildet viser planavgrensningen, nord for Eikveien og Volvo Truck senter
BILDE: planavgrensning vist i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidet næringsareal i området. Det legges til rette for plasskrevende næring, som lager, logistikk og småindustri/verksted.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Bakgrunnen for dette er at planforslaget ikke er i tråd med overordna planer. Området er i dag avsatt til LNF-formål, og skal omreguleres til næring.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/01842. Det kan søkes på stikkord «Eikhaugen Nord». Samt i Formannskapsmøte 16.03.21 sak 021/21.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Rambøll v/ Åse Grøttå
Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo
e-post: ase.grotta@ramboll.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram er 07.05.2021.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.