Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for kvartalet Erik Børresens allé, Ole Steens gate, Losjeplassen og Nedre Strandgate - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for kvartalet Erik Børresens allé, Ole Steens gate, Losjeplassen og Nedre Strandgate ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 29.11.2022.

Planområdet ligger sentralt på Bragernes og er på ca. 27 dekar. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 114/723, 114/719, 114/319, 114/417, 114/416, 114/390 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til næringsvirksomhet.

Utsnitt av plankartet som viser at området hovedsakelig blir regulert til kombinert formål bebyggelse og anlegg, samt forretning, kontor, tjenesteyting og industri og lager.
BILDE: Utsnitt av forslag til plankart datert 16.03.2023

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for å legge til rette for en helhetlig utvikling av kvartalet med Aass bryggeri på Bragernes. Planen åpner for nye tanker, et parkeringshus og nye arealer for industri, forretning, næring og tjenesteyting. Planen legger til grunn at eksisterende bebyggelse i hovedsak skal bestå.

Planforslaget åpner for 6 nye tiltak innenfor planområdet. Tiltakene er nye tanker, et parkeringshus mot Ole Steens gate, et påbygg i 1 etasje på Ole Steens gate 8, et påbygg i 2 etasjer mot Nedre Strandgate, et påbygg i 1 etasje mot Nedre Strandgate og et nytt bygg mot Losjeplassen.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk og samfunn > møter og dokumenter > Formannskapet 29.11.2022, se sak 0129/22 for plansaken.

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Reviderte plandokumenter kan ses i linkene nedenfor:

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Kvartalet Erik Børresens allé, Ole Steens gate, Losjeplassen og Nedre Strandgate».

Frist for merknader til planforslaget er 06.06.2023.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.