Detaljregulering med konsekvensutredning for Nedre Strandgate 80 - Fastsatt planprogram

Kommunestyret har i møte den 17.06.2024 fastsatt planprogram for Detaljregulering for Nedre Strandgate 80, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Planområdet omfatter eiendommen Nedre Strandgate 80, som har gårds- og bruksnummer 113/797, 113/798 og 113/799. For å sikre areal til gang- og sykkelvei, er også deler av eiendommen 113/5005 med i planområdet. Planområdet er på om lag 13,5 dekar, og ligger like ved Brakerøya togstasjon, mellom E18 og jernbanen.

Kart som viser forslag over planområdet, beliggende mellom E18 og nye Helseparken
BILDE: Foreslått planområde vises med omriss i rød farge

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for en stedsutvikling av denne sentrale tomten på Brakerøya, med arbeidsplassintensive virksomheter, nye møteplasser og tjenestetilbud som skal komme nærområdet til gode. Planen skal legge til rette for en utbygging som både er robust mot framtidige klimaendringer og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.

Det foreslås at mesteparten av eksisterende bebyggelse bevares og transformeres til ny bruk. Endelig arealbruk er ikke fastsatt, men aktuelle reguleringsformål er en kombinasjon av kontor, hotell, bevertning, forretning og annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det skal ikke etableres boliger eller andre arealformål med støyfølsom bruk.

Ettersom reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, er det utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet er en plan for hvilke utredninger som skal gjøres i planarbeidet. 

Planprogrammet legger rammene for videre planarbeid. Det foreslås tre utredningsalternativer: 0-alternativet (dagens situasjon) og alternativ 1 og 2, som har samme fotavtrykk, men ulike byggehøyder og volum. Det endelige planforslaget kan bli en kombinasjon av alternativ 1 og 2, eventuelt med ytterligere justeringer av bygningsvolum som følge av funn i konsekvensutredningen, innspill og høringsuttalelser.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Det er fordi det foreslås mer enn 15 000 kvadratmeter med næringsareal, og da er det krav om planprogram og konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning § 6 b.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ, oppstartsmøtereferat og fastsatt planprogram kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under saksnummer 23/20160. Det kan søkes på "Nedre Strandgate 80". Saksdokumenter kan sees på kommunens nettsider under politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 17.06.2024 se sak 0100/24.

Klageadgang

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere merknader når forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Nedre Strandgate 80 blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.