Detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvre Storgate 5 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 14.06.2021 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvre Storgate 5, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet ligger på Bragernes i nærheten av Bragernes torg. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for ombygging av eksisterende kontorbygg til leilighetshotell samt sikring av byggets verneverdi.

30.06.21 Øvre Storgate.png

Utsnitt av vedtatt plankart

En utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for å utføre og bekoste gjennomføringen av rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen om tiltak som må være på plass på et gitt tidspunkt i utbyggingen av området.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal prosjektere og opparbeide fortau langs eiendommen, samt rett til å etablere og bekoste privat snøsmelteanlegg i fortauet. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Utbygger.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14.06.2021, se sak 0090/21 for plansaken og 0091/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.
Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Øvre Storgate 5».
Utbyggingsavtaler kan ikke påklages.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Eventuelle spørsmål rundt utbyggingsavtalen sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.