Detaljregulering og utbyggingsavtale for Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 13.12.21 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet ligger sentralt på Bragernes, nordøst for Drammen rådhus. Hovedformålet med planen er å legge til rette for etablering av blokkbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg under terreng. Det skal også sikres bevaring av og tilrettelegge for rehabilitering av drammenshuset i Schwenckegata 12.

Bildet viser det vedtatte plankartet, som regulerer området til bolig med tilhørende uteoppholdsareal, samt sikrer bevaring av drammenshuset
BILDE: Vedtatt plankart

Kommunestyret har i møte 13.12.2021 vedtatt utbyggingsavtale med Cappelens gate 42 AS i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4. Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare byggherre- og finansieringsansvar for følgende tiltak, som detaljreguleringen stiller rekkefølgekrav til: opparbeidelse og overtakelse overtagelse av samferdselsareal.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal utføre og bekoste prosjektering og opparbeidelse av samferdselsareal – kjøreveg, fortau og grøntareal - samt opparbeidelse av VA-anlegg iht. kommunens normer.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 13.12.21, se sak 0163/21 for plansaken og 0164/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Cappelens gate 42 og Schwenckegata 12».