Detaljregulering og utbyggingsavtale for Gamle Kirkeplass 3 - kunngjøring av offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 17-4 legges forslag til «Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 3» og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 14.04.2020.

Planområdet befinner seg sentralt på Bragernes, og er avgrenset med Gamle Kirkeplass mot øst, Øvre Storgate mot sør, Drammens park mot vest og Øvre Torggate mot nord.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planforslaget er å gi rammer for bygging av nytt tinghus i Drammen. Det foreligger ikke et konkret prosjekt som illustrasjon av planforslaget, men planforslaget skal være grunnlag for en arkitektkonkurranse, der utforming av nybygget fastsettes.
Bygging av nytt tinghus forutsetter at Park hotell, gnr 114, bnr. 385, rives i sin helhet. For å få en helhet i planleggingen er hele kvartalet med Frimurerlosjens bygg mot nordøst (bnr. 387), og de tilstøtende gatene tatt med i planforslaget. Frimurerlosjen reguleres til bevaring.
Planarbeidet utføres av LINK arkitektur AS på vegne av Statsbygg.

Bildet viser plankartet

Informasjon

Saksdokumentene med alle vedlegg er også tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 14.04.2020, se sak 0051/20 (for plansaken) og 0052/20 (for utbyggingsavtalen).

Dokumenter i saken knyttet til planforslaget er tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/01539.

Alle innspill og uttalelser knyttet til planforslaget sendes til:

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/01096 Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 3». Frist for innspill til planarbeidet er satt til 26.06.2020.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

innen fristen 26.06.2020.