Detaljregulering og utbyggingsavtale for Holmestrandveien 132-138 - kunngjøring av offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til «Detaljregulering for Holmestrandveien 132-138» ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 15. juni 2020.

Planområdet ligger i Kobbervikdalen, og er plassert mellom Holmestrandveien i øst, E18 og Vestfoldbanen høyt opp i vest, og eksisterende industriområde i nord.

Bildet viser et utsnitt av plankartet
BILDE: utsnitt av plankartet

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å regulere Holmestrandsveien 132-138 til fire hardbruksboliger for voksne med sosialutfordrende livsførsel, til arealformål offentlig/privat tjenesteyting.

De fire hardbruksboligene er allerede oppført og er den eneste bebyggelsen innenfor planområdet. Planforslaget åpner ikke for økning av antall boenheter utover det som allerede er oppført. Hardbruksboligene ble oppført ved midlertidig dispensasjonen fra arealformål, og for videreførelse av formålet er det nødvendig at det vedtas en ny reguleringsplan som fastsetter den etablerte bruken.

Planarbeidet utføres av Arkitema Architects på vegne av forslagstiller Drammen Eiendom KF.

Informasjon

Saksdokumentene med alle vedlegg er også tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > møter og dokumenter > Formannskapet 15.06.2020, se sak 0078/20.

Dokumenter i saken knyttet til planforslaget er tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/28366, søk: Holmestrandsveien 132-138.

Alle innspill og uttalelser knyttet til planforslaget sendes til:
Postadresse: Drammen kommune, Arealplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller E-post: kommunepost@drammen.kommune.no. Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/01707 Detaljregulering for Holmestrandveien 132-138».

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 10. august 2020.