Detaljregulering og utbyggingsavtale for Kjøsterud nordre - kunngjøring av offentlig ettersyn

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 og 17-4 legges forslag til «Detaljregulering for Kjøsterud Nordre» og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 14.04.2020.

Planområdet befinner seg rett vest for Travbane-området på Åssiden, og er avgrenset av Traverveien i øst, Buskerudveien mot syd, samt eksisterende småhusområdet nord og vest for planområdet. Innkjøring til planområdet er fra Traverveien.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge opp til ny boligbebyggelse i lave leilighetsbygg med småhuskarakter. Det etableres totalt 40 boligenheter. Forslaget viser 5 husrekker i to etasjer og loft, som inneholder 36 kjedete leiligheter av ulik størrelse, samt én husrekke med 4 eneboliger. Boligene er organisert i et tunaktig struktur, forbundet med felles ute- og lekearealer.
Planarbeidet utføres av Siv. Ing. Stener Sørensen AS på vegne av Trysilhus sørøst AS.

Bildet viser plankartet

Informasjon

Saksdokumentene med alle vedlegg er også tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 14.04.2020, se sak 0055/20 og 0056/20.

Dokumenter i saken knyttet til planforslaget er tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/01550.

Alle innspill og uttalelser knyttet til planforslaget sendes til:

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-20/01107 Detaljregulering for Kjøsterud Nordre». Frist for innspill til planarbeidet er satt til 26.06.2020.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, postboks 7500, 3008 Drammen, eller som epost kommunepost@drammen.kommune.no innen fristen 26.06.2020.