Detaljregulering og utbyggingsavtale for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 20.09.2022 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet er et sentrumskvartal på Strømsø. Hovedformålet med planen er å utvikle kvartalet til boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer og parkeringsanlegg under terreng. Planforslaget legger til rette for publikumsrettet virksomhet i første etasje mot Doktor Hansteins gate og deler av Ryddinggangen, samt bevaring av verneverdig bebyggelse i Tollbugata 37 og 39.

Bildet viser vedtatt plankart, der området er regulert til sentrumsformål med tilhørende uteoppholdsareal og samferdselsanlegg
BILDE: Utsnitt av vedtatt plankart

Det er inngått utbyggingsavtale med Fevang Desiliteren AS. Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare byggherre- og finansieringsansvar til følgende tiltak, som detaljreguleringen stiller rekkefølgekrav til:

  •  Anleggsbidrag til adkomst Elvepromenaden
  • Anleggsbidrag til Strømsø aktivitetspark
  • Opparbeide fortau og torg i Tollbugata
  • Opparbeide vei, fortau og gatetun i Ryddinggangen
  • Reetablere gang- og sykkelvei i Hesselbergs gate
  • Avløpsledning over utbyggingsområdet sikret omlagt i nytt separert system
  • Vannledning i Tollbugata være sikret eller rehabilitert
  • Etablere snøsmelteanlegg under fortau på deler av området

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 20.09.2022, se sak 0097/22 for plansaken og 0098/22 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate».