Detaljregulering og utbyggingsavtale for kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 12.12.2022 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet er på ca. 5,8 daa og ligger i et sentrumskvartal på Bragernes. Kvartalet omfatter eiendommene gnr/bnr. 113/755 m.fl. Hovedformålet med planen er å bygge ca. 90 nye boliger og delvis forretning i første etasje.

Utsnitt av plankart, der det vises at planområdet hovedsakelig blir regulert til bebyggelse og tilhørende uteareal
BILDE: Vedtatt plankart

Det er inngått utbyggingsavtale med Skramstadkvartalet AS. Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare byggherre- og finansieringsansvar for følgende tiltak, som detaljreguleringen stiller rekkefølgekrav til:

  • Opparbeidelse av kommunal vei og fortau med belysning langs utbyggingsområdet.
  • Rehabilitering av kommunale vannledninger i Tomtegata og Nedre Storgate.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 12.12.2022, se sak 0134/22 for plansaken og 0135/22 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for kvartalet Prins Oscars gate, Nedre Storgate, Omstedgata, Tomtegata».