Detaljregulering (og utbyggingsavtale) for Landfalløya 31, 37, 41 og 43 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 14.06.2023 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Landfalløya 31, 37, 41 og 43, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet ligger i Øren langs Drammenselva. Hovedformålet med planen er å legge til rette for ny boligbebyggelse over 3-4 etasjer og en videreføring av elvepromenaden langs planområdet.

Utsnitt av vedtatt plankart
BILDE: utsnitt av vedtatt plankart

Det er inngått utbyggingsavtale med Landfalløya Holding AS. Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare byggherre- og finansieringsansvar til følgende tiltak, som detaljreguleringen stiller rekkefølgekrav til: flytting av overvannsledning, opparbeidelse av elvepromenaden over utbyggingsområdet, opparbeidelse av friområde og helhetlig løsning for adkomst, oppstillingsplass og grønnstruktur for kommunal pumpestasjon, samt besørge og bekoste full rehabilitering av brygge.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14 juni 2023, se sak 71/23 for plansaken, og sak 72/23 for utbyggingsavtalen. Vedtaket fra den politiske behandlingen kan også leses i vedlagt saksprotokoll.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 18.08.2023.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Landfalløya 31, 37, 41 og 43».