Detaljregulering og utbyggingsavtale for Peter Kolstads vei - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 26. oktober 2020 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Peter Kolstads vei i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet ligger på Åssiden rett nord for Kjøsterud ungdomsskole, er på ca. 1,4 daa og omfatter Peter Kolstads vei 1-59, samt tilliggende eiendommer for å sikre parkering og fremtidig turvei.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for et rekkehus á fire boenheter, opparbeide parkeringsplass for nye og eksisterende boliger, samt å regulere og delvis opparbeide turvei under høyspentledning.

Bildet viser det vedtatte plankartet
BILDE: Vedtatt plankart for detaljregulering for Peter Kolstads vei

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 26.10.2020, se sak 0136/20 for plansaken, og 0137/20 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Peter Kolstads vei».