Detaljregulering og utbyggingsavtale for Sanatorieveien 45 og 47 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 14.06.2021 vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Sanatorieveien i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 og § 17-4.

Planområdet ligger i Hamborgstrøm. Hovedformålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse.

Bildet viser vedtatt plankart, der området er regulert til boligbebyggelse, fortau, vei, annen veggrunn, og hensynssone for høyspenningsanlegg
BILDE: Vedtatt plankart

Det er inngått utbyggingsavtale med Hamborgstrøm AS. En utbyggingsavtale er en avtale mellom utbygger og kommunen om hvem som har ansvaret for å utføre og bekoste gjennomføringen av rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelser er bestemmelser fastsatt i reguleringsplanen om tiltak som må være på plass på et gitt tidspunkt i utbyggingen av området.

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal prosjektere og opparbeide nytt fortau og gjenoppbygging av veiarealet langs utbyggingsområdet. Utbygger har ansvar for at kommunale VA-ledninger ivaretas i byggeperioden. Opparbeidelse skal skje iht. kommunens normer. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Utbygger.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14.06.2021, se sak 0092/21 for plansaken og 0093/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker. Utbyggingsavtalen kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 17-5.

Innløsning og erstatning

Eventuell klage på detaljreguleringen må sendes til Drammen kommune innen 3 uker, krav om innløsning og erstatning må settes frem innen 3 år. Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Sanatorieveien 45 og 47».