Detaljregulering (med konsekvensutredning) for Tomtegata 36 - Fastsettelse av planprogram

Formannskapet har i møte den 06.02.2024 vedtatt fastsettelse av planprogram for detaljregulering for Tomtegata 36, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Planområdet er på 24 daa og ligger sentralt på nedre Bragernes nær Brakerøya stasjon og omfatter eiendommene gnr/bnr. 113/761 og deler av 113/6012, og omfatter kjøpesenteret Drammen CC. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til «kombinert bebyggelse og anleggsformål». 

Kart som viser planavgrensningen.
BILDE: Varslet planavgrensning. Planområdet omfatter kjøpesenteret Drammen CC og ligger på Bragernes i nærhet til Brakerøya og E18.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bygg til næring, tjenesteyting og utadrettet virksomhet på gateplan ved kjøpesenteret Drammen CC.

Ettersom reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, er det utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet er en plan for hvilke utredninger som skal gjøres i planarbeidet.  Blant annet skal det utredes konsekvenser for følgende temaer: by- og stedsutvikling, valg av arealformål, byform og landskap, kulturminner og kulturmiljø, mobilitet, lokalklima og miljøtekniske forhold, og klimatilpasning. Utredningene skal gjøres for en bebyggelseshøyde på kote +24, tilsvarende 5-6 næringsetasjer, samt et lavere 0-alternativ som legger til grunn gjeldende føringer i kommune- og sentrumsplanen. 

Det har tidligere blitt foreslått utredningsalternativer med høyere bebyggelsesalternativer, men disse ble vedtatt fjernet fra fastsatt planprogram. 

I den politiske behandlingen ble følgende vedtatt: 

Forslag til planprogram for Tomtegata 36, datert 18.12.2023, med tilhørende forslag til utredninger for konsekvensutredning, fastsettes i medhold av plan- og bygningsloven § 4-1 på følgende vilkår: 

  1. Utredningsalternativ 1 a og b og 2 a tas ut.
  2. Utredningsalternativ 2 b reduseres til kote + 24

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 og § 4-1, samt forskrift om konsekvensutredning §8, stilles det krav til konsekvensutredning for forhold som kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn. Tiltaket er vurdert til å kunne få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn fordi det tilrettelegges for ny næringsbebyggelse over 15.000 m2 som utløser krav til planprogram ok konsekvensutredning. I planprogrammet skisseres det dessuten ulike utredningsalternativer som utfordrer kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen når det gjelder byggehøyder, forlengelse av gatestruktur og siktakser.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal sak 21/43210. Det kan søkes på stikkord «Tomtegata 36». 

Klageadgang

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere merknader når forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Tomtegata 36 blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn.