Forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for kvartalet Nedre Storgate, Sundgata, Engene og Gjetergata (B62) - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for kvartalet Nedre Storgate, Sundgata, Engene og Gjetergata og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 11.06.24.

Planområdet er på ca. 7,5 dekar, beliggende sentralt på Bragernes, rett nord for Grev Wedels plass, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 114/686, 114/687 m.fl. I kommuneplanen er området avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. I sentrumsplanen er området avsatt til bybebyggelse (blandet formål) og er betegnet som B62 i plankartet.

Forslag til plankart
BILDE: forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for bymessig nabolagsutvikling med utbygging av boliger. Planforslaget regulerer området til kombinert bebyggelse og anlegg i form av bolig, forretning, kontor, bevertning og offentlig og privat tjenesteyting med tilhørende uteoppholdsareal. Den skal også legge til rette for varierte boligtyper med sosiale møteplasser. Utbyggingen skal tilrettelegge for godt naboskap, med stor grad av deleløsninger og fellesarealer.

Bebyggelsen utformes med kvartalsstruktur som følger gatelinjen. Det er sikret to åpne passasjer fra Gjetergata inn til gårdsrommet, samt to åpne passasjer fra Nedre Storgate. Fra Engene og Sundgata er det sikret portrom eller portal til gårdsrommet. 

Høydene på bebyggelsen vil ligge på fem til seks etasjer mot Engene, hvorav de to øverste etasjene vil være skråtak. Mot Gjetergata vil bebyggelsen variere fra tre etasjer til fem etasjer, hvor det vil være skråtak på de to øverste etasjene på byggene som blir fem etasjer. Etasjehøydene på bebyggelsen mot Nedre Storgate vil variere fra tre etasjer, hvor øverste etasje er skråtak på hjørnet mot Gjetergata, til fem etasjer hvor øverste etasje er skråtak på hjørnet mot Sundgata.

Planen har høye klima- og miljøambisjoner, gjennom blant annet bevaring og gjenbruk av eksisterende bebyggelse, ombruk av byggematerialer, lav parkeringsdekning og felles mobilitetsløsninger. Klima- og miljøambisjonene ivaretas ved at man har lagt til grunn klima- og miljøkriteriene i FutureBuilt 2.0.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen går ut på at utbygger skal prosjektere, opparbeide og bekoste istandsetting av tilhørende fortaus- og gateareal, nye vannledninger i Engene og Nedre Storgate, ny separert avløpsledning i Nedre Storgate og opparbeidelse av Nedre Storgate, i tråd med vedtaket om «Gatemiljø Nedre Bragernes».

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 11.06.24, se sak se sak 0064/24 for plansaken, og sak 0065/24 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for kvartalet Nedre Storgate, Sundgata, Engene og Gjetergata».

Frist for merknader til planforslaget er 09.09.2024.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for kvartal B62».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 09.09.2024

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.