Detaljregulering for Vikåsen idrettsanlegg - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte den 23.05.2023 vedtatt detaljregulering for Vikåsen idrettsanlegg, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger i Mjøndalen, ved Åsen skole. Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for etablering av et klubbhus med tilhørende funksjoner og anlegg i tilknytning til Vikåsen idrettsanlegg.

Bildet viser vedtatt plankart
BILDE: Utsnitt av vedtatt plankart

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk og samfunn > møter og dokumenter > kommunestyret 23.mai 2023, se sak 0055/23.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no

eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Vikåsen idrettsanlegg».