Detaljregulering for Eikveien 54 - Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at DRMA Arkitekter, på vegne av Drammen eiendom KF, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for Eikveien 54. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på om lag 11,21 daa og ligger i Svelvik. Planen omfatter gårdstunet ved Nedre Eik gård på eiendommen gnr/bnr. 320/5, og deler av eiendom 320/6000. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til LNF- formål (landbruks-, natur- og frilufts formål).

Kart over planområdet som viser planområdet som strekker seg på et areal på 11 210 kvadratmeter over Nedre Eik gård
BILDE: Planavgrensningen er vist med sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av Nedre Eik gård som et medikamentfritt rehabiliteringstilbud for rusmisbrukere på en gård i drift. Planen skal gi rammer for utvikling av gården og rehabiliteringstilbudet over tid. Det skal legges til rette for trinnvis utvikling og for at bygningsmassens innhold og omfang kan tilpasses endringer i gårdsdriften. Det planlegges etablering av ulike typer næringsvirksomhet på gården, primært basert på gårdens ressursgrunnlag, og som driftes av beboerne. Planen skal gi rom for minimum 20 og inntil 28 beboere i rehabiliteringstilbudet, med tilhørende fasiliteter for ansatte.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, men ikke planprogram, etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. Det er krav om konsekvensutredning fordi tiltaket og planen faller inn under de kriterier som forskriften om konsekvensutredning § 10 jf. § 8 stiller for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Planen kan komme i konflikt med områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål og statlige planretningslinjer om samordnet bolig-, areal- og transportpolitikk, og medføre tiltak som er permanente og i liten grad reversible.

Med bakgrunn i forskrift om konsekvensutredning § 21 skal konsekvensutredningen omfatte temaene:

  • Landskap og natur, vurdering etter naturmangfoldloven
  • Forurensning til luft, grunn og vann, samt klimagassutslipp
  • Jordressurser (matjord) og jordvern
  • Transportbehov og tilgjengelighet
  • Kulturmiljø
  • Vannmiljø

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 22/30775. Det kan søkes på stikkord «Eikveien 54».

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

DRMA Arkitekter AS v/ Solveig Bergstrøm
Torgeir Vraas plass 6
3044 Drammen
Tlf: 98463175
e-post: solveig@drma.no

Frist for innspill til varsel om oppstart (og forhandlinger om utbyggingsavtale) er satt til 23.03.2023.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.