Endring av detaljregulering for Åsen gård - Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalget for tekniske tjenester har i møte den 19. oktober vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd endring av detaljregulering for Åsen gård og utbyggingsavtale for Åsen gård i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

Planområdet ligger i Åsen i Mjøndalen. Detaljregulering for Åsen gård ble vedtatt i Kommunestyret i møte den 16.06.2020.

Hovedformålet med planen var å tilrettelegge for småhusbebyggelse, opparbeidelse av lekeplasser og sikring av verneverdig natur- og kulturmiljø i området. Hovedformålet med planendringen er å endre eierform for adkomstveger i det nye boligfeltet fra felles til offentlig eierform og sikre at turveger/gangforbindelser blir allment tilgjengelige.

Bildet viser plankartet, der det reguleres flere boligfelt
BILDE: Utsnitt av plankart

Det er inngått utbyggingsavtale med OBOS Block Watne AS. Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare byggherre- og finansieringsansvar til følgende tiltak, som detaljreguleringen stiller rekkefølgekrav til:

Utbyggingsavtalen går ut på at Utbygger skal prosjektere og gjenoppbygge Midtåsveien, samt opparbeide nytt fortau langs veien frem til avkjøring til utbyggingsområdet. Opparbeidelse skal skje iht. kommunens normer. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Utbygger.

Utbygger skal prosjektere og opparbeide offentlig vann- og avløpsanlegg gjennom området. Opparbeidelse skal skje iht. kommunens normer. Alle kostnader knyttet til dette bæres av Utbygger.

Det er avtalt at alle arealer som blir regulert til offentlig eierskap og som skal opparbeides av Utbygger skal overdras vederlagsfritt til kommunen etter opparbeidelse.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 19.10.2021, se sak 0219/21 for plansaken og sak 0220/21 for utbyggingsavtalen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av detaljregulering for Åsen gård».