Endring av detaljregulering for Gamle Kirkeplass 3 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 23.03.2021 vedtatt endring av detaljregulering for Gamle Kirkeplass 3, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet befinner seg sentralt på Bragernes, og er avgrenset med Gamle Kirkeplass mot øst, Øvre Storgate mot sør, Drammens park mot vest og Øvre Torggate mot nord.

Hovedformålet med planen er å gi rammer for bygging av nytt tinghus i Drammen. Planen ble opprinnelig vedtatt i kommunestyret 22.09.2020. Ved en feil ble da reguleringsbestemmelser datert 12.02.2020, vedtatt sammen med plankartet datert 14.04.2020. Det er reguleringsbestemmelser datert 16.03.2020 som har vært på høring og offentlig ettersyn og som samsvarer med gjeldende reguleringsplankart av 14.04.2020. Endringen av planen består i at de opprinnelig vedtatte planbestemmelser av 12.02.2020, erstattes med de riktige planbestemmelsene, datert 16.03.2020, og innebærer ingen ny realitetsbehandling.

Bildet viser plankartet. Hovedsakelig er planområdet avsatt til Annen offentlig eller privat tjenesteyting. Kulturminnet Frimurerlogen er sikret med hensynssone bevaring kulturmiljø.
BILDE: Kartutsnitt som viser plankartet

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 23.03.2021, se sak 0030/21.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Eventuelle krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Gamle Kirkeplass 3».