Endring av detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger - Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg for tekniske tjenester har i møte 06.06.2023 vedtatt endring av detaljregulering for InterCity- strekningen i Skoger, etter en enklere prosess jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Planområdet ligger i kommunedel Skoger, Åskollen. Hovedformålet med planendringen er å utvide jernbaneareal for plassering av transformatorer langs Vestfoldbanen på gbnr. 39/1 på Gulliksrud i Skoger.

Vedtatt plankart
BILDE: Utsnitt av vedtatt endring av detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen Politikk og samfunn > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 06. juni 2023, se sak 0076/23.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger».