Endring av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen Helsepark - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 14.02.2023 vedtatt endring av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen helsepark, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet på Brakerøya i Bragernes. Hovedformålet med planen er å endre gjeldende regulering for å legge til rette for økte byggehøyder og høyere utnyttelse med økt andel flerfunksjonell næringsbebyggelse på Tomtegata 64 (tidligere Montèr).

Iht. kommunestyrets vedtak er reguleringsplankartet supplert med adkomstpil for Tomtegata 80 før kunngjøring.

Utsnitt av reguleringsplankart for vedtatt endring av detaljregulering for nytt sykehus i drammen, med Drammen helsepark.
BILDE: Utsnitt av reguleringsplankart for vedtatt endring av detaljregulering for nytt sykehus i drammen – med Drammen helsepark.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 14.02.2023, se sak 006/23.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt detaljregulering for Endring av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen helsepark».