Endring av detaljregulering for Stillerud gnr. 41 bnr. 199, del av gnr. 41 bnr. 13 - Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg for tekniske tjenester har i møte 28.06.2022 vedtatt endring av detaljregulering for «Endring av reguleringsplan for Stillerud gnr. 41 bnr. 199, del av gnr. 41 bnr. 13», i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Stillerud ligger i sørvest i kommunedel 9 (Nesbygda, Skoger, Åskollen), mot grensen til Holmestrand kommune. Planområdet ligger ca. 8 km sørvest for Drammen sentrum. Planområdet har at areal på ca. 26 daa. I dag er området ubebygd og brukt til landbruksformål. Det er gitt tillatelse til oppføring av to eneboliger boliger innenfor bestemmelsene av reguleringsplan før endringen ble vedtatt.

Hensikten med planendringen er å endre høydebestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for Stillerud Gnr. 41 og Bnr. 13. Endringen innebærer en økning av maks mønehøyde fra henholdsvis 5 til 5,5 meter innenfor to av delfeltene og fra 7 til 8 meter innenfor de to andre delfeltene. Endringen omfatter i tillegg at maksimal gesimshøyde for de samme feltene angis i bestemmelsene, henholdsvis maks 4,5 og 6,5 meter.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og hovedutvalgets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 28.06.2022, se sak 0115/22.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 22. august 2022.

Eventuell klage sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av detaljregulering for Endring av reguleringsplan for Stillerud gnr. 41 bnr. 199, del av gnr. 41 bnr. 13, behandling etter enklere prosess».