Endring av detaljreguleringsplan for Sole - Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg for tekniske tjenester har i møte 16.06.2021 vedtatt endring av detaljregulering for Sole, med behandling etter enklere prosess i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Reguleringsplanen i bydel Konnerud. Hovedformålet med planforslaget er å foreta en endring av reguleringsplanen i samsvar med inngått forlik i Nedre Buskerud Jordskifterett den 21.10.2020 i Sak 17-113232SKJ-JDRA SOLE. Planendringen medfører en innsamling av veibredden i Soleveien, snumuligheter i regulert vendehammer for større kjøretøy og trygg adkomst for gående og syklende.

Bildet viser plankartene før og etter endring
BILDE: Kartene viser utsnitt av eksisterende reguleringsplan til venstra og fremtidig regulering etter ending til høyre

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og hovedutvalgets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg av tekniske tjenester og møtedato 16.06.21, se sak 0142/21.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av reguleringsplan for Sole.