Endring av for Detaljregulering Herstrøm næringspark - Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg for tekniske tjenester har i møte 19.10.2021 vedtatt endring av detaljregulering for Herstrøm Næringspark, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd.

Planområdet ligger på Solberg, planområdet er på ca. 58 daa og er avsatt til næringsareal i gjeldende kommuneplan for Nedre Eiker 2015 – 2026. Formålet med endringen av planen er å tillate flere aktiviteter som padeltennis, klatring og lignende.

Planområdet ligger på østsiden av veien Overgangen og opp til Gamle Riksvei på Solberg. Endringen gjelder den østlige delen av feltet. Coop Extra er i dag etablert på den nordlige delen av planområdet.
BILDE: Kart hvor felt BKB1 er markert med rød skravur

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalget for tekniske tjenester 19.10.2021, se sak 0223/21 for plansaken.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av detaljregulering for Herstrøm næringspark».