Endring av områderegulering for Konnerud Sentrum for - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at FRAME Arkitektur AS på vegne av Konnerud Idrettslag, har igangsatt arbeid med en endring av områdereguleringen for Konnerud Sentrum.

Planområdet er på ca. 26,2 daa. innenfor Torsberg på Konnerud, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 80/4, 80/1100, 80/645, 80/1674, 80/6039. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til grønnstruktur, bolig og offentlig eller privat tjenesteyting. 

Kart som viser planavgrensningen
BILDE: Planavgrensning vist i sort, stiplet linje

Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å dekke det eksisterende, og økende behovet til Konnerud Idrettslag. Behovet for en idrettshall var kjent da områdereguleringen for Konnerud Sentrum ble utarbeidet, men mulighetsstudiet utført av Frame Arkitektur AS i 2022 kom frem til at hallen behøver å være større enn originalt regulert. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for en kostnadseffektiv utvidelse med dobling av hallkapasiteten, uten å redusere aktivitetsnivået i eksisterende hall gjennom byggefasen.  

Deler av områdeplan som berøres blir endret. 

Krav om konsekvensutredning 

Endringen av områdereguleringen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. 

Innsyn i plandokumenter 

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor. 

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 23/15184. Det kan søkes på stikkord «Endring av områderegulering for Konnerud Sentrum».  

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til: 

Frame Arkitektur AS v/ Magdalena Kwiatkowska
Muusøya 1, 3023 Drammen  
Tlf: 98 60 49 29
E-post: magdalena@frame-ark.no 

Frist for innspill til varsel om oppstart er 26.08.2024. 

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling. 

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.