Endring av reguleringsplan for Kikkut Terrasse - varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Arkitekt Lorentz Kielland v/ Lorentz Kielland, på vegne av PRE Kikkut Terrasse AS, har igangsatt arbeid med endring av reguleringsplan for Kikkut Terrasse, gnr./bnr. 14/25 m.fl. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Bildet viser et kart over planområdets beliggenhet, sør for Sundland
BILDE: planområdets beliggenhet i Drammen

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å fremme forslag til endring av reguleringsplan etter enklere prosess for Kikkut Terrasse, Skogliveien 63A, gnr/bnr 14/64. Gjeldende reguleringsplan for eiendommen har bestemmelser som inneholder rekkefølgekrav om etablering av tilfartsvei (tilfartsvei Sundland, nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud).

Rekkefølgekravene er som følger:
«2.1.1 Før det kan gis igangsettingstillatelse for utbygging, skal det foreligge bindende fremdriftsplan og finansiering for ny veiforbindelse fra Professor Smiths allé til Kreftingsgate (tilfartsvei Sundland (nedre del av tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud)).
2.1.2 Før det kan gis brukstillatelse for de nye boligene i felt B1 og B2, skal ny veiforbindelse fra Professor Smiths allé til Kreftingsgate (tilfartsvei Sundland) være åpnet.»

Det er ikke foreslått noen endringer utover dette og som innebærer at øvrige bestemmelser til gjeldende reguleringsplan videreføres.

Reguleringsendring:

Endringen gjelder å frafalle rekkefølgekravene under pkt. 2.1.1 og pkt. 2.1.2 fra gjeldende reguleringsplan slik at utbygging av eiendommen kan gjennomføres. Endring av planen/utbyggingen vil kunne føre til noe økt trafikk på det eksisterende veinettet.

Krav om konsekvensutredning

Planinitiativet vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredning. Forslagsstiller har vurdert materialet i henhold til Plan- og bygningslovens §4-2 «Planbeskrivelse og konsekvensutredning» med tilhørende forskrift. Det er vurdert at planendringen ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Medvirkning

Ettersom planendringen begrenser seg til rekkefølgekravene under pkt. 2.1.1 og pkt. 2.1.2 fra gjeldende reguleringsplan, er det lagt opp til at medvirkning kun foregår i høringsperioden som går over 7 uker og der det er mulighet for å gi eventuelle merknader til forslaget. I høringsperioden er det mulig å ta kontakt med forslagsstiller/plankonsulent for utfyllende informasjon.

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ, oppstartsmøtereferat og øvrige dokumenter kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal  under sak 21/35042, det kan søkes på stikkord: Kikkut terrasse.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Arkitekt Lorentz Kielland v/ Lorentz Kielland
Fjordveien 1, 1363 Høvik
Tlf: 414 71 817
e-post: post@lk-arkitekter.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 08. august 2022.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.