Endring av reguleringsplan for Kikkut terrasse, gnr./bnr. 14/25 m.fl. - Kunngjøring av vedtak

Formannskapet har i møte 13.06.2023 vedtatt endring av reguleringsplan for Kikkut terrasse, gnr./bnr. 14/25 m.fl., etter en enklere prosess jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Planområdet ligger i kommunedel Gulskogen, Rødskog. Hovedformålet med endringen er å frafalle rekkefølgebestemmelsene tilknyttet tilfartsvei vest del 1. Planendringen innebærer også at nye rekkefølgekrav som ivaretar flom og overvannshåndtering, samt ny undergang under jernbanen mellom Øvre Eikervei og Skogliveien innarbeides. Plankartet forblir uendret.

Utsnitt av gjeldende plankart
BILDE: Utsnitt av gjeldende plankart for reguleringsplan for Kikkut terrasse, gnr./bnr. 14/25 m.fl.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen Politikk og samfunn > møter og dokumenter > Formannskapet > 13. juni 2023, se sak 0059/23 for plansaken.

Justering i planbestemmelser etter Formannskapets vedtak 13.06.2023

Formannskapets vedtak innebærer et tilleggspunkt i planbestemmelsene for reguleringsplan for Kikkut terrasse gnr./bnr. 14/25 m.fl.

Nytt punkt i planbestemmelse 3.1.12:
«Før bebyggelse kan tas i bruk skal ny undergang under jernbanen mellom Øvre Eikervei og Skogliveien være sikret opparbeidet.»

Gjeldende planbestemmelser i sin helhet kan ses i linken nedenfor.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av reguleringsplan for Kikkut terrasse, gnr./bnr. 14/25 m.fl».