Endring av reguleringsplan for Krokstad sykehjem - Kunngjøring av vedtak

Formannskapet har i møte 05.05.20 vedtatt endring av reguleringsplan for Krokstad sykehjem, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Endringen består i hovedsak av å forlenge Brekkeveien som kjøreveg cirka 125 meter vestover (til om lag 10 boliger) med avkjørsel nordøst for regulert rundkjøring. Dette medfører at regulert atskilt gang- og sykkelveg samt deler av regulert støyskjerm forskyves noe sørover. Rekkefølgekrav i planbestemmelsene er justert med krav til ny kjøreveg i tillegg til forskjøvet gang- og sykkelveg og støyskjerm.

Bildet viser det endrede plankartet
Endret plankart for reguleringsplan for Krokstad sykehjem

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 05.05.20, se sak 0042/20.

Endrede plandokumenter kan ses i dokumentene nedenfor:

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av reguleringsplan for Krokstad sykehjem».