Endring av reguleringsplan for «Opphevelse av regulering av nedre del av Underhaugsveien» - Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg for tekniske tjenester har i møte den 11.05.2021 vedtatt endring av reguleringsplan for «Opphevelse av regulering av nedre del av Underhaugsveien», med behandling etter enklere prosess i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Reguleringsplanen ligger nord-øst for Bragernes sentrum. Formålet med planendringen er å oppheve det regulerte areal i enden av blindveien som ikke er opparbeidet i dag. Endringen berører eiendommene med gnr/bnr 113/882, 113/883 og 113/54.

Bildet er av to kart som viser endringen, der en del av reguleringen av veien blir opphevet.
BILDE: Kartene viser eksisterende regulering til vestre og fremtidig regulering etter endring til høyre. Området som foreslås opphevet er markert med svart stiplet linje på begge kartene

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester den 11.05.2021, se sak 0100/21.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av reguleringsplan for «Opphevelse av regulering av nedre del av Underhaugsveien».