Endring av reguleringsplan for «Opphevelse av regulering av nedre del av Underhaugsveien»

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 kunngjøres det at Norconsult AS på vegne av Josef Derek Schwarz og Hanne Christine Brastad har igangsatt arbeid med endring av reguleringsplan for «Opphevelse av regulering av nedre del av Underhaugsveien» etter forenklet prosess.

Arealet som berøres av endringen er på 283 m2 på eiendommene med gnr./bnr. 113/882, 113/54 og 113/83. I kommuneplanens arealdel er eiendommene avsatt til boligbebyggelse.

To bilder som viser før og etter endring av regulering, der regulering av veien er kortere etter ny regulering
BILDE: Kartene viser eksisterende regulering til vestre og fremtidig regulering etter endring til høyre. Området som foreslås opphevet er markert med svart stiplet linje på begge kartene.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med reguleringsendringen er å oppheve nederste del av reguleringsplan 3005_060215-6 – Opphevelse av regulering av nedre del av Underhaugsveien, slik at det ikke er regulert vegformål på eiendom gnr./bnr. 113/882, med adresse Underhaugsveien 1. Underhaugsveien er ikke opparbeidet på det aktuelle arealet i dag.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.

Innsyn i plandokumenter

Plandokumenter kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 21/8088. Det kan søkes på «Endring av reguleringsplan for Opphevelse av regulering av nedre del av Underhaugsveien».

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

Norconsult AS v/ Cecilie Hammerseng
Postboks 130, 4068 Stavanger
E-post: cecilie.hammerseng@norconsult.com

Frist for merknader til planforslaget er 05.04.2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.