Endring av reguleringsplan for Svelvigen brygge, Strandgaten 25 m.fl - Kunngjøring av vedtak

Hovedutvalg for tekniske tjenester har i møte 15.02.2022 vedtatt endring av detaljregulering for Sole, med behandling etter enklere prosess i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.

Bakgrunnen for endringen er at i forbindelse med prosjektering og bygging er det foretatt mindre justeringer av utforming og plassering av bebyggelsen, som ikke samsvarer med gjeldende reguleringsplan. Hensikten med endringen er derfor å justere formålsgrensene mellom felles og private uteområder, slik at de samsvarer med endelig plassering av bebyggelse.

Bildet viser to utsnitt fra plankart over endringene som er gjort
BILDE: Kartene viser utsnitt av eksisterende reguleringsplan til venstre og fremtidig regulering etter endring til høyre

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og hovedutvalgets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg av tekniske tjenester og møtedato 15.02.22, se sak 0022/22.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt endring av reguleringsplan for Svelvigen brygge, Strandgaten 25 m.fl.»