Fastsettelse av planprogram med konsekvensutredning for detaljregulering av Tordenskiolds gate 2 - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret har i møte 22.09.2020 vedtatt fastsettelse av planprogram med konsekvensutredning for Detaljregulering av Tordenskiolds gate 2, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Planområdet befinner seg sentralt på Strømsø, og er avgrenset av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate, Tamburgata med undergangen, Tordenskiolds gate, og Blichs gate parkeringshus.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av dagens bensinstasjontomt med et HØYhus, med høyde over 37 meter. Forslagsstiller ønsker et bolig- og næringsprosjekt med utadrettet virksomhet i første etasje og et nytt torg i enden av byaksen. Planinitiativet vurderes å utløse krav til konsekvensutredning. Dette begrunnes med prosjektets store byggehøyder, fra 6 til 16 etasjer, som tilsvarer ca. 51 meter byggehøyde fra terreng på tomta. I tillegg avviker arealformålet fra kommunedelplan for sentrum (sentrumsplanen), der eiendommen er avsatt til trafikkareal.

Planprogrammet fastsetter hvilke temaer og alternativer som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av forslag til detaljregulering. Det vil utredes tre ulike alternativer: 0-alternativet som er eksisterende bruk, alternativ 1 med høyere hus med byggehøyde inntil 37 meter, og alternativ 2 med HØYhus med byggehøyde inntil 51 meter. Forslagsstiller foreslår at det skal legges til grunn samme volum (BRA) i alternativ 1 og 2 og at alternativ 1 (37 meter) skal utredes med næring/kontor som arealbruk og alternativ 2 (51 meter) med bolig, med næring i første etasje, som arealbruk. Alternativene skal gis likt ambisjonsnivå ved utredning i videre planarbeid, i tråd med hovedutvalgets vedtaket den 10.03.2020.

Bildet viser kartutsnitt som viser planavgrensningen
BILDE: Kartutsnitt som viser planavgrensning med rød linje

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan ses på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > kommunestyret 22.09.2020, se sak 0118/20.

Klageadgang

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til Detaljregulering med konsekvensutredning for Tordenskiolds gate 2 blir lagt ut på høring.

Kunngjøring om vedtatt planprogram sendes direkte til parter som har avgitt høringsuttalelser. I tillegg legges informasjonen ut på kommunens nettsider under kunngjøringer, og annonseres i byens avis.