Felles varsel om offentlig ettersyn og nabovarsel, Detaljregulering for Flisebekken 2 og midlertidig bruk av Grønland 13-23 med tilhørende søknad om rammetillatelse

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Flisebekken 2 og midlertidig bruk av Grønland 13-23 ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 02.02.21.

Samtidig nabovarsles søknad om rammetillatelse for etablering av overvannsledningen Flisebekken 2 i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-15 og 21-3.

Planområdet

Planområdet er på 31 379 m² og ligger på Grønland/Strømsø. Det strekker seg fra Griffenfelds gate, gjennom Nettbusstomta og Skamarken til elvepromenaden og Drammenselva. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 110/132, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 531, 940, 958, 972, 5010, 6004, 6005. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, sentrumsformål og grøntstruktur.

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for to tiltak. Det skal utarbeides et flomsikringstiltak i form av ny overvannsledning «Flisebekken 2» og deler av planområdet skal reguleres til midlertidig rigg- og anleggsområde på nettbusstomta (Grønland 13-23).

Flisebekken 2 utarbeidet på bakgrunn av dårlig kapasitet på overvannsnettet i Nybyen. Hensikten er å kunne beregne flomvannsmengder og lede vekk overvann fra et framtidig transformert Nybyen/godsterminalområde. Ledningen vil i sin helhet ligge under grunnen.

Bane NOR har i forbindelse med ombygging av Drammen stasjon og ny Vestfoldbane behov for et midlertidig anlegg- og riggområde. Noe av nettbusstomta er allerede regulert til anleggsområde, inkludert rett til adkomst. Bruken av et midlertidig anlegg- og riggområdet vil gjøre anleggsarbeidet mer effektivt og redusere transportbehovet. Den midlertidige bruken vil opphøre i 2024 og arealet kan benyttes i tråd med overordnede intensjoner.

Bildet viser planavgrensningen fra elven og Skamarken i nordøst, til Griffenfelds gate i sørvest
BILDE: Kartet viser planavgrensning med svart stiplet linje

Nabovarsel for søknad om rammetillatelse:

Bane NOR har sendt inn søknad om rammetillatelse for etablering av overvannsledningen Flisebekken 2. Midlertidig bruk av Grønland 12-23 til rigg- og anleggsområde er etter byggesaksforskriften § 4-2 bokstav a unntatt fra søknadsplikt, og nabovarselet omfatter derfor ikke dette tiltaket.

Framdriften for Flisebekken 2 er knyttet til utbyggingen av Vestfoldbanen og behovet for å utnytte perioden sommeren 2021 når Drammen stasjon og jernbanetraseen er stengt.

Innsyn i plandokumenter og søknad om rammetillatelse

Plansaken

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet, 02.02.21, se sak 0007/21 for plansaken.

Formannskapet vedtok at det skal gjøres en vurdering av åpen trasé (bekkeåpning) før sluttbehandling. Vurderingen gjøres parallelt med offentlig ettersyn og legges fram til sluttbehandlingen av planforslaget.

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse finnes på kommunens nettsider under fanen Innsyn > plan og bygg. Søk på «Smithestrømsveien 3» i enkelt søk eller bruk avansert søk: saksår 2021 og saksnummer 8501.

Søknaden gjelder ny overvannsledning som etableres for å bedre overvannshåndteringen fra Nybyen, Marienlyst og Austad. Ledningen etableres med bunn rør ca. 4 m under terreng og delvis neddykket i grunnvann. Overvannsledningen etableres fra kaikant og ca. 20 m ut i Drammenselva, for at utløpet skal komme over elvebunn. Tiltaket er hovedsak i tråd med reguleringsplanforslaget, men det vil komme en mindre endring i sør. Dette er en optimalisering basert på ønsker fra Drammen kommune og Bane NOR. Endringen vil bli innarbeidet sammen med andre justeringer av reguleringsplanen etter offentlig ettersyn.

Midlertidig bruk av Grønland 12-23 til rigg- og anleggsområde er etter byggesaksforskriften § 4-2 bokstav a unntatt fra søknadsplikt, og nabovarselet omfatter derfor ikke dette tiltaket.

Medvirkning

Bane NOR vil sende ut informasjonsbrev til de mest berørte i forbindelse med anleggsstart og ellers ved behov. Oppdatert informasjon vil også være tilgjengelig på Bane NORs prosjektsider.


Spørsmål og merknader til planforslaget og søknaden om rammetillatelse kan sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader med: «Merknad til Flisebekken 2 og midlertidig bruk av Grønland 13-23».

Frist for innspill til planforslaget og merknad til søknad om rammetillatelse er 07.04.2021.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.