Høring - forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven

Kommunestyrene i Drammen og Lier kommuner behandlet forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven i sine møter hhv. 13. desember 2022 og 6. desember 2022. Drammen kommunestyre behandlet saken i sak 0146/22 og Lier kommunestyre i sak 130/2022. Det ble gjort likelydende vedtak om å sende forslaget på høring. Frist for å sende høringssvar er 10.02.2023.

Drammen havn har i dag delegert lokal myndighet til å fatte enkeltvedtak etter havne- og farvannsloven. Saksbehandling finansieres over selskapets ordinære budsjetter. På grunn av lovendringer skal dagens havneselskap omdannes til to selskaper – et AS og et IKS. IKSet vil ha som hovedformål å behandle saker etter havne- og farvannsloven om tiltak i sjøområdene i Lier og Drammen. Kjerneområdet for forskriften vil være havne- og farvannslovens § 14 Tiltak som krever tillatelse.

Ettersom dagens selskap deles, må saksbehandlingen i IKS finansieres på annen måte. Forskriften som sendes på høring legger opp til at driften finansieres gjennom at tiltakshaver betaler saksbehandlingsgebyr. Satsene for saksbehandlingsgebyrer skal ikke overstige selvkost. Gebyrenes størrelse og innretning fastsettes årlig av kommunestyrene. Forskriften vil tre i kraft snarlig etter endelig vedtak.

Høringsdokumenter

Send inn uttalelse

Høringen sendes ut på vegne av Lier og Drammen kommuner.

  • Høringsfristen er 10. februar 2023

Uttalelser sendes til:

Uttalelsen merkes med: «Sak 22/31470 forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven».