Forslag til detaljregulering for Anchersbakken 7 - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Anchersbakken 7 og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 02.02.2022.

Planområdet er på 6 584 kvm innenfor området Bangeløkka, i kommunedel 7 (Grønland, Marienlyst, Brandengen, Tangen), og omfatter eiendommene gnr/bnr. 111/1 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til næringsbebyggelse.

Bildet viser forslaget til plankart, der området blir regulert til samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer, kjørevei og sykkelanlegg
BILDE: Forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for etablering av parkeringshus i 4 plan med inntil ca. 180 p-plasser, samt etablering av et mindre næringsareal i første etasje mot Verven. I tillegg omfatter planen opparbeidelse av et mindre byrom mot Verven i tilknytning til næringslokalet. Eksisterende næringsbebyggelse på eiendommen forutsettes revet.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av
rekkefølgekrav om etablering av sykkelanlegg langs sydsiden av Verven.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > formannskapet 2. februar, se sak 0006/22 for plansaken, og sak 0007/22 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Anchersbakken 7»

Frist for merknader til planforslaget er 08.04.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Anchersbakken 7».

Frist for merknader til utbyggingsavtalen er 01.04.2020.