Forslag til detaljregulering for Åskollen skoler og idrettsanlegg - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Åskollen skoler og idrettsanlegg ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 30.11.2021.

Bildet viser planområdet, som strekker seg fra rett nord for Nordbylunden barnehage til  enden av grøntområdet mot Solumveien, i sør, med Nordbyveien som grense i vest og grøntområde mot Skonnerten i øst.
BILDE: Utsnitt av plankartet for kommuneplanens arealdel. Planområdet markert med rød stiplet linje.

Planområdet er på 127.298 m² innenfor Åskollen, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 26/279, 145, 259, 282, 233 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til grønnstruktur, boligbebyggelse, sentrumsformål og offentlig eller privat tjenesteyting.

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for en helhetlig stedsutvikling på Åskollen, med etablering av en ny ungdomsskole med flerbrukshall og utvikling av idrettsparken. Skolen og flerbrukshallen, samt idrettsparken er foreslått plassert på området avsatt til grønnstruktur. Planforslaget legger til rette for at skole og flerbrukshall plasseres øst på det eksisterende idretts- og grøntområdet mot gang- og sykkelvei ved Nordbylia. Videre vil eksisterende grøntområde mot Nordbylia øst for gang- og sykkelveien bevares, og bli en buffersone mellom den nye skolen og boligområdet.

Skole og flerbrukshall:

Planforslaget legger til rette for oppføring av en 6 parallell ungdomsskole, men det er planlagt for at første byggetrinn omfatter 4 parallell ungdomsskole. Det foreslås å dele byggeområdet for skolen inn i tre deler for å oppnå variasjon i byggehøyder og volumoppbygging. I tillegg til 6 parallell ungdomsskole gir planforslaget rom for å etablere flerbrukshall med full håndballbane og tilhørende garderober, mulighet for eventuelle tilskuerplasser og serviceareal, integrert med skolen.

Idrettsparken:

Planforslaget omfatter eksisterende idretts- og grøntområder på Åskollen, som er i bruk til fotball, basketball og andre typer organisert og uorganisert idrett og aktivitet. Valgt lokalisering av skolen vil medføre at eksisterende grøntområde går tapt og at kunstgressbanen må reetableres på ny plassering mot Nordbyveien.

Planforslaget legger opp til skolegård for ungdomsskolen innenfor området avsatt til undervisning, med mulighet for å dele skolegården i ulike aktivitets- og oppholdssoner. Idretts- og aktivitetsområdet mellom Nordbyveien og den nye skolen foreslås delt i to. På området mot Nordbyveien som foreslås regulert til idrett legges det til rette for to 11-er fotballbaner, hvor det i planens bestemmelser sikres at én kunstgressbane står ferdig før den nye ungdomsskolen kan bygges. Den midtre delen av området foreslås regulert til kombinert formål slik at den kan inneholde både skole- og idrettsfunksjoner og kan opparbeides for ulike typer idrett, lek og aktiviteter.

Formannskapets vedtak, 30.11.2021:

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Se vedtak:

  1. Forslag til detaljregulering for Åskollen ungdomsskole med plankart datert 04.11.2021 og bestemmelser datert 11.11.2021, vedtas lagt ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. 2.
  2. Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn skal det gjennomføres supplerende grunnundersøkelser og –vurderinger, og dokumenteres hvordan områdestabilitet ivaretas. Dersom vurderingene viser at det er behov for tiltak, skal rekkefølgebestemmelser som ivaretar dette innarbeides i planen.
  3. Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn skal det gjøres følgende endringer i planforslaget:
    a) Plankart og –bestemmelser skal oppdateres med faresone for skred for utløpsområde for skred utenfor planområdet, hensynssone høyspent under bakken for framtidig høyspenttrasé og hensynssone naturmiljø for hule eiker og ravinedal.
  4. Rådmannen bes raskt å starte en dialog med Glassverket Idrettslag og Drammen Idrettsråd om detaljutforming av anlegg for idrett innenfor rammene i reguleringsplanen som sikrer Glassverkets medvirkning i prosessen.

På bakgrunn av mottatt tilleggsutredning av områdestabilitet etter 1.gangsbehandling, frafaller deler av vedtakets punkt 3, a) «plankart og bestemmelser skal oppdateres med faresone for skred for utløpsområde for skred utenfor planområdet». Tilleggsutredningen konkluderer med at det på bakgrunn av utførte vurderinger ikke er reell fare for områdeskred tilknyttet tiltaket. Videre konkluderes det med at tiltaksområdet ikke ligger innenfor et løsneområde eller innenfor et utløpsområde for områdeskred i nærliggende område. Rapportens konklusjon medfører dermed at det ikke er behov for å oppdatere plankart og bestemmelser med faresone for skred for utløpsområde for skred utenfor planområdet.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen politikk > møter og dokumenter > Formannskapet, 30.11.2021, se sak 0156/21 for plansaken.

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Reviderte plandokumenter kan ses i linkene nedenfor.

Medvirkning

Gjennomført medvirkning:

På bakgrunn av vedtakets punkt 4, ble det i januar 2022 avholdt møte med Glassverket Idrettslag og Drammen idrettsråd om detaljutforming av anlegg for idrett innenfor rammene i reguleringsplanene.

Framtidig medvirkning:

I forbindelse med 1.gangsbehandling av planen inviterer vi til åpen kontordag den 20. april, kl.14:00-19:00. Møte vil avholdes på knutepunkt Åskollen. Fra Drammen kommune vil det stille representanter fra virksomhet arealplan, virksomhet utbygging og infrastruktur og Drammen eiendom. Alle er velkomne.

Besøksadresse til knutepunkt Åskollen: Åskollen bo- og servicesenter, Nordbyveien 49, 3038 Drammen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Åskollen skoler og idrettsanlegg».

Frist for merknader til planforslaget er 10.05.2022.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.