Forslag til detaljregulering for Doktor Hansteins gate 4 og Tollbugata 7 - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Doktor Hansteins gate 4 og Tollbugata 7 ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Hovedutvalg for tekniske tjenester 25.08.2020.

Planområdet er på 1373 m2 innenfor Strømsø bydel, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 110/963 og 110/544. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til sentrumsformål.

Bildet viser et utsnitt av plankartet.
BILDE: utsnitt av plankart

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for en bymessig fortetting av Doktor Hansteins gate 4 og bidra til å bygge opp under stasjonsområdet som et fremtidsrettet knutepunkt i tråd med føringene i kommuneplanens arealdel. Det skal etableres publikumsrettede funksjoner som forretninger, tjenesteyting og bevertning i 1. etasje. I etasjene over legges det til rette for en robust og fleksibel arealbruk med mulighet til å etablere boliger, kontor eller hotell. Det er innarbeidet en allmenn tilgjengelig gangforbindelse gjennom planområdet som binder Tollbugata sammen med Dr. Hansteins gate og stasjonsområdet.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter med alle vedlegg er tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > møter og dokumenter > Hovedutvalg for tekniske tjenester 25.08.2020, se sak 0132/20.

Dokumenter i saken knyttet til planforslaget er tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 20/1549, søk: Doktor Hansteins gate 4 og Tollbuata 7.

Det ble vedtatt å gjøre justeringer i planforslaget før offentlig ettersyn. Revidert plandokument kan ses i linken nedenfor.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: Merknad til planforslag for Detaljregulering for Doktor Hansteins gate 4 og Tollbugata 7

Frist for innspill til planforslaget er 27. oktober 2020.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.